Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja pacjenta udostępniana jest zgodnie z przepisem rozdziału 7 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (dz.u. Z 2012 r. Poz. 159) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dz.u z 2010 r. Nr 252 poz. 1697 z późn. Zm.).

Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dz.u. Z 2012 r. Poz. 159):
1. Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (dz. U. Z 2012 r. Poz. 159).

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:
Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 5 zł,
Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł,
Za sporządzanie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zespół prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – 5 zł.