Kolejka oczekujących

Możliwości i sposób zapisywania się na listę oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej

+ Wpisu na listę oczekujących na świadczenia realizowane w poradniach specjalistycznych można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pomocą osób trzecich od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00 w Rejestracji Grupy Medycznej Vertimed.

+ Lista oczekujących prowadzona jest zgodnie z przepisami Art.20 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135)

+ Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

+ Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia w dniach i godzinach pracy poradni/oddziału.

+ Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:
• numer na liście oczekujących
• datę i godzinę wpisu
• imię i nazwisko pacjenta
• numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta
• adres pacjenta
• numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem
• rozpoznanie lub powód przyjęcia
• imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu 

+ Przy zapisie uwzględnia się 2 kategorie medyczne pacjentów:
• przypadek pilny – jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia
ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
• przypadek stabilny – to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

+ Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.

+ W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje poradnię/oddział, odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia niezwłocznie informuje pacjenta o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście może być spowodowane tylko względami medycznymi.

+ W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, poradnia/oddział poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła przyjęcie do poradni/oddziału, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych np. urlop, pobyt w sanatorium lub medycznych np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby poradnia/oddział dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

+ W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

+ Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia poradni/oddziału w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.