Zostań pacjentem: osobiście

Wypełnij wniosek

Złóż deklaracje w punkcie Vertimed+

Pamiętaj! Twój wybór nie jest obligatoryjny. Masz prawo dwa razy w roku dokonać bezpłatnej zmiany lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki i w przypadku kobiet położnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art.10 deklaracja wyboru.

Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 12, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”:
1) w postaci papierowej;
2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;