Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Grupa Medyczna Vertimed Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I Zakres regulacji
ROZDZIAŁ II Miejsce i czas udzielania świadczeń
ROZDZIAŁ III Cele i zadania Podmiotu
ROZDZIAŁ IV Rodzaj prowadzonej działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
ROZDZIAŁ V Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń odpłatnych
ROZDZIAŁ VI Struktura organizacyjna Podmiotu
ROZDZIAŁ VI Jednostki i komórki organizacyjne Podmiotu
ROZDZIAŁ VIII Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania tych jednostek i komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu
ROZDZIAŁ IX Warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu
ROZDZIAŁ X Sposób kierowania Podmiotem oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa Podmiotu
ROZDZIAŁ XI Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
ROZDZIAŁ XII Dokumentacja medyczna oraz wysokość opłaty za jej udostępnienie
ROZDZIAŁ XII Prawa pacjenta
ROZDZIAŁ XIII Wnioski i skargi
ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I
Zakres regulacji

1. Niniejszy regulamin organizacyjny (zwany dalej: ,,Regulaminem”) Grupy Medycznej Vertimed Sp. z o.o. zawiera zbiór przepisów regulujących wewnętrzne zasady funkcjonowania Grupy Medycznej Vertimed oraz przepisów określających sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Regulamin określa w szczególności:
a) cele i zadania Podmiotu,
b) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
c) rodzaj prowadzonej przez Podmiot działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
d) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
e) strukturę organizacyjną Podmiotu,
f) organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek i komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,
g) sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi Podmiotu,
h) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
i) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
j) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
k) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.
§2.
1. Podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności leczniczej jest spółka pod firmą Grupa Medyczna Vertimed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000900225, posiadająca numery: NIP 9512250118, REGON 141373051 (zwana dalej również: ,,Podmiotem” lub ,,Spółką”).
2. Spółka prowadzi działalność leczniczą poprzez zakład leczniczy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 618 z póź.zm.) pod nazwą Grupa Medyczna Vertimed (zwane dalej również: ,,GM Vertimed”) wpisane do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000024282.
§3.
Podmiot działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 618 z póź.zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 581 z póź.zm),
3. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U z 2015 r., poz. 636 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 roku, poz. 186 z póź.zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015, poz. 2069 z późn. zm.),
6. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030 z póź.zm.),
7. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
8. Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego,
9. Niniejszego Regulaminu

ROZDZIAŁ II
Miejsce i czas udzielania świadczeń
§ 4.
1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot jest Grupa Medyczna Vertimed, Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa.
2. Świadczenia zdrowotne są udzielane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 7:00 – 21:00.
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych może być w miejscu pobytu pacjenta. Wizyty domowe odbywają się w promieniu 25 km od siedziby Grupy Medycznej Vertimed ul. Bronikowskiego 55 w Warszawie.

ROZDZIAŁ III
Cele i zadania Podmiotu

§ 5.
1. Celem Podmiotu jest:
a. podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
b. podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
c. realizacja zleconych i zakontraktowanych zadań oraz programów zdrowotnych;
d. praca w oparciu o najwyższe standardy obsługi klienta, z poszanowaniem jego prawa do prywatności i równości
2. Zadaniem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w §7 Regulaminu.
3. Cele i zadania Podmiotu są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych, dostępnych metod profilaktyki i leczenia zdrowia, a także poprzez podnoszenie poziomu świadczonych usług i promocję zdrowia.

§6.
1. Zadania określone w Regulaminie wykonywane są przez personel medyczny Podmiotu, posiadający wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe.
2. Pomieszczenia oraz wyposażenie Grupy Medycznej Vertimed w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom norm technicznych, wymaganiom norm sanitarnych oraz standardom określonym w odrębnych przepisach dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

ROZDZIAŁ IV
Rodzaj prowadzonej działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 7.
1. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:
– ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

§ 8.
1. Podmiot prowadzi działalność w zakresie:
a. 86.21.Z Praktyka Lekarska Ogólna
b. 86.22.Z Praktyka Lekarska Specjalistyczna
2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez GM Vertimed
a) Świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
b) Prowadzenie grup oddziałowych terapeutycznych,
c) Prowadzenie indywidualnych terapii w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień (w tym również terapia dla osób współuzależnionych, uzależnionych DDA i DDD),
d) Udzielanie świadczeń medycznych – e-porady przez Pielęgniarki oraz Lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej,
e) Opieka ginekologiczna oraz prowadzenie ciąży (badania diagnostyczne laboratoryjne, profilaktyka, USG)
f) Badania diagnostyczne i laboratoryjne w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,

ROZDZIAŁ V
przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń odpłatnych

§ 9.
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są:
a) dostępnymi metodami i środkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej;
b) z zastosowaniem wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876).
c) z należytą starannością;
d) zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
e) z poszanowaniem praw pacjenta;
f) z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu;
2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 8, wykonywane są osobiście przez personel lekarski, personel pielęgniarski lub przez inne osoby wykonujące zawód medyczny posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych wynikające z przepisów odrębnych.
3. Informacje o godzinach i miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach świadczeń, nazwiska lekarzy a także informacji na temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych umieszczone są w GM Vertimed w miejscach ogólnie dostępnych.
4. W przypadku Pacjentów małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia woli lub wiedzy związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych są składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego oraz z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
§ 10.
1. GM Vertimed udziela odpłatnych i nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Nieodpłatne świadczenia zdrowotne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych, zawartych z podmiotami trzecimi, o finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób uprawnionych do tych świadczeń.
3. Świadczenia nieodpłatne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej finansowane ze środków publicznych przysługują osobom, które złożyły pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej, spośród lekarzy, pielęgniarek i położonych środowiskowo – rodzinnych zatrudnionych w Podmiocie.
4. Liczba świadczeniobiorców uprawnionych do korzystania ze świadczeń udzielnych w ramach nieodpłatnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej ustalana jest zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Udzielenie nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej następuje po potwierdzeniu prawa Pacjenta do udzielenia tych świadczeń:
a) w sposób określony przez obowiązujące przepisy prawa oraz kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
b) w sposób zgodny z postanowieniami umów cywilnoprawnych, zawartych z podmiotami trzecimi, o finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób uprawnionych do tych świadczeń.
6. Pacjenci żądający udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którzy nie przeszli pozytywnej weryfikacji uprawnień do otrzymania tych świadczeń obowiązani są przedstawić dokument potwierdzający objęcie ich powszechnym – obowiązkowym albo dobrowolnym – ubezpieczeniem zdrowotnym, albo inny dokument potwierdzający posiadanie statusu świadczeniobiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub złożyć pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 11
1. W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w § 10 ustępie 2 Regulaminu, świadczenia zdrowotne są udzielane odpłatnie według aktualnego cennika obowiązującego w GM Vertimed, który dostępny jest na stronie www.vertimed.pl oraz w Recepcji Przychodni.
2. Przed udzieleniem odpłatnego świadczenia Pacjent zostanie poinformowany o kosztach związanych z udzielanymi mu świadczeniami zdrowotnymi.
3. Opłaty, o których mowa w niniejszym rozdziale, mogą być wnoszone w formie gotówki lub przy użyciu karty płatniczej lub przelewem na konto GM Vertimed. W przypadku przelewu pacjent zobowiązany jest przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy: [email protected]
4. Świadczenia zdrowotne, za które są pobierane opłaty:
a) udzielane są z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń i charakteru przypadku (pilny albo stabilny);
b) udzielane są w taki sposób, aby nie kolidowało to z realizacją świadczeń zdrowotnych, wykonywanych w ramach umowy z podmiotami finansującymi świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z zastrzeżeniem sytuacji gdy osoba potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia;
c) mogą być udzielane bez skierowania od innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

§ 12.
1. Umówienie terminu wizyty pacjenta jest dokonywane przez Pacjenta lub osoby trzecie zarówno osobiście jak i telefonicznie lub on-line po uzyskaniu dostępu do „Systemu rezerwacji wizyt on-line”.
2. Termin wizyty ustala się w miarę możliwości jak najszybciej, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.
3. Pacjenci zgłaszający się do GM Vertimed są rejestrowani w kolejności zgłoszenia.
4. W stanach nagłych, poważnie zagrażających życiu lub zdrowiu Pacjenta, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są pacjentowi niezwłocznie, niezależnie od kolejki oczekujących i niezależnie od weryfikacji prawa Pacjenta do uzyskania świadczeń nieodpłatnych.
5. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu wizyty, które uniemożliwiają zachowanie tego terminu, GM Vertimed w każdy dostępny sposób informuje Pacjenta o zmianie terminu.

§ 13.
1. Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego jest uprzednia rejestracja w Rejestracji GM Vertimed, której dokonuje się osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub poprzez opiekuna faktycznego.
2. W celu uzyskania świadczenia pacjent obowiązany jest okazać:
a) dokument tożsamości wraz ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo legitymacja szkolna; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia)
b) numer pesel – w celu weryfikacji uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń w ramach NFZ
c) skierowanie do lekarza/ na badania- w przypadku gdy świadczenie będzie realizowane w poradni/gabinecie diagnostycznym wymagającym skierowania.
d) w przypadku obcokrajowców – dowód osobisty lub paszport, dokument RMUA o zarobkach, kartę ERUS lub aktualne zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach.
3. W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia i po jego śmierci (lub nie upoważnienia nikogo). Upoważnienie jest ważnym dokumentem po osobistym podpisaniu przez Pacjenta. Upoważnienie musi być składane oddzielnie do każdej poradni medycznej prowadzonej w GM Vertimed.
4. W rejestracji pacjent zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 23 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). oraz do podania danych kontaktowych wyłącznie za zgoda własną.
5. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych, w trakcie rejestracji, Pacjent przed wizytą uiszcza w całości obciążającą go należność za świadczenie zdrowotne i otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności. Jeśli w trakcie wizyty lekarz zaleci wykonanie dodatkowych badań, pacjent wyrażając na nie zgodę jest jednocześnie zobowiązany dopłacić odpowiednią kwotę za zlecone/wykonane badania.
6. Po zarejestrowaniu się na wizytę i załatwieniu wszelkich formalności w rejestracji pacjent kierowany jest do odpowiedniego gabinetu przypisanego do danego lekarza/ psychologa/ terapeuty do którego pacjent był zapisany.
7. Pacjent proszony jest do danego gabinetu przez Lekarza / Psychologa / Terapeutę z zachowaniem poufności danych osobowych Pacjenta.
8. Pacjent podczas wizyty uzyskuje niezbędne wyjaśnienia dotyczące postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
9. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/ zażalenia. Druk skargi/ zażalenia dostępny jest w rejestracji.
10. Na każdą skarg/ zażalenie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.
11. Osoby wykonujące zawody medyczne, udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostce i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, dbają o przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w GM Vertimed. Ponadto zachowują pełną procedurą dotycząca ochrony informacji niejawnych związanych z procesem leczenia jak również każdej sprawy administracyjnej na obszarze Poradni jak i po za nią.
12. Osoby, o których mowa w ust. 11, dbają o przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących właściwego przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisów:
a) ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych obowiązujących zgodnie z tą ustawą wraz z późniejszymi zmianami.
b) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.), oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w zakresie działalności leczniczej objętym regulacją tej ustawy wraz z późniejszymi zmianami.
c) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 417 ze zm.), oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy wraz z późniejszymi zmianami.
d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 23 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
e) Osoby, o których mowa w ust. 1 dbają o przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych zgodny z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
f) W ramach działalności leczniczej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, w podmiocie leczniczym wyznaczono Dział Obsługi Klienta a w nim Koordynatora jako odpowiadającego za czynności dotyczące kolejności udzielania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz weryfikowanie uprawnień do korzystania z tych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14.
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych
1. Wszystkie punkt z powyższego §13 pkt.1-12 mają zastosowanie.
2. Kwalifikacja pacjenta, który został już zapisany zgodnie z powyższą procedurą przebiega w sposób następujący:
a) Pacjent zostaje zapisany do Lekarza Psychiatry, który jest Kierownikiem Oddziału dziennego lub koordynuje procesem kwalifikacji lub przez Lekarza Psychiatrę pracującego na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych.
b) Pacjent nie posiadający skierowania na pierwszej opisywanej wizycie zostaje diagnozowany i w sytuacji zakwalifikowania pacjenta do Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych, zostaje wypisane niezbędne skierowanie.
c) Pacjent po wizycie diagnostycznej u Lekarza Psychiatry zostaje zapisany na spotkania kwalifikacyjne u terapeutów prowadzących grupę, do której został przydzielony. Na tym poziomie ustala się czas wejścia pacjenta oraz jego predyspozycje co do współpracy grupowej.
d) Pacjent posiadający już skierowanie do danego oddziału, również przechodzi powyższy proces terapeutyczny pozwalający na wdrożenie pacjenta i przygotowanie go do pracy zespołowej.
e) Pacjent pojawia się w wyznaczony termin, uzupełnia niezbędne zgody oraz oświadczenia, które są niezbędne do rozpoczęcia trzy miesięcznej pracy grupowej na Oddziale.
f) Pacjenta po wejściu na Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych obowiązują takie same zasady jak na czas pobytu w szpitalu włącznie ze zwolnieniem lekarskim.
§ 15.
1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, po uzyskaniu odpowiedniej informacji w tym zakresie.
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
5. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
6. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych zgodę wyraża się w formie pisemnej.
7. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

§ 16.
1. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami Pacjent zostaje skierowany przez lekarza GM Vertimed na:
a) konsultację specjalistyczną, co następuje poprzez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz warunkami określonymi przez płatników.
b) leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.

ROZDZIAŁ VI
Struktura organizacyjna Podmiotu

§ 17.
Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego tworzy jednostka organizacyjna 01 pod nazwą Grupa Medyczna Vertimed, w której skład wchodzą poniższe ograny:
a) Zgromadzenie wspólników
b) Zarząd

§ 18.
Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego pod nazwą Grupy Medycznej Vertimed przedstawia poniższy schemat:

ROZDZIAŁ VI
Jednostki i komórki organizacyjne Podmiotu

§ 19.
W skład GM Vertimed wchodzą następujące podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Kliniki jednostki organizacyjne:
• Dział Administracji
• Dział Obsługi Klienta
• Gabinet Zabiegowy
• Oddział Dzienny Leczenia Nerwic

§ 20.

W skład jednostek organizacyjnych tworzących pion medyczny wchodzą:
o 001 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
o 003 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
o 004 Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej rodzinnej
o 006 Punkt szczepień
o 007 Gabinet zabiegowy
o 016 Poradnia zdrowia psychicznego
o 023 Poradnia leczenia uzależnień
o 029 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
o 030 Poradnia psychologiczna
o 041 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
o 043 Poradnia Pediatryczna
o 046 Poradnia Ginekologiczno- Położnicza
o 048 Pracownia USG
o 049 Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

§ 21.
Procedury zapisów Pacjenta związane z odpowiednim przepływem informacji:

1. Dyrektor Kliniki w jednostce organizacyjnej, o której mowa w §2 zarządza prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób odpowiedni zgodnie z administracyjnymi ustaleniami Grupy Medycznej Vertimed Sp. z o.o. dotyczących poszczególnych stanowisk oraz zakresu obowiązków wynikających z umowy.
2. Osobą koordynującą i bezpośrednio zajmującą się przetwarzaniem danych osobowych w Przychodni jest Inspektor Ochrony Danych. Po uzyskaniu zgody Dyrektora, odpowiada za proceduralne oraz merytoryczne przygotowanie dokumentacji medycznej dla pacjenta składającego wniosek jej dotyczący.
3. Pacjentowi przysługuje jednorazowo bezpłatny wydruk przedmiotowej dokumentacji medycznej. Recepcja zobowiązana jest do prowadzenia spisu dokumentacji, która została odebrana przez pacjentów. Pacjent lub osoba oficjalnie upoważniona, musi podpisać odbiór przedmiotowej dokumentacji.
4. Kierownik ds. Obsługi Klienta w miejscu widocznym dla pacjentów umieszcza informację w formie grafików o dniach i godzinach lekarzy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz posiada harmonogramy przyjęć pracowników pozostałych świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Na tablicy informacyjnej umieszcza się zatwierdzone informacje przez Dyrektora Kliniki dotyczące niezbędnych informacji dla pacjentów dotyczących osób uprawnionych do korzystania bez kolejki z usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, informacji dotyczących głównych telefonów alarmowych oraz telefonów do jednostek nadzorujących prace placówek medycznych jak i przestrzegania praw pacjenta. Ponadto wszystkich informacji wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

ROZDZIAŁ VIII
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania tych jednostek i komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu

§ 22
1. Do zadań Rejestracji Medycznej Grupy Medycznej Vertimed należy:
a) Obsługa klientów m.in. udzielanie informacji o usługach, umawianie wizyt, rejestracja danych, tworzenie i uzupełnienia kart pacjentów, wydawanie wyników badań i zaświadczeń, ewidencja wizyt w systemach komputerowych.
b) Wspieranie zespołu medycznego m.in. organizacja wizyt, przekazywanie informacji organizacyjnych.
c) Prowadzenie kasy na recepcji.
d) Raportowanie miesięczne danych kontraktowych.
e) Obsługa systemów IT wspierających działanie firmy.
f) Prowadzenie księgi korespondencyjnej, księgi przychodni i ksiąg ewidencyjnych.
g) Wspieranie pracy Dyrektora Placówki Medycznej m.in. organizacja spotkań, zapytania ofertowe, usprawnianie pracy biura.
h) Udział w projektach i eventach organizowanych przez firmę.
i) Utrzymywanie pomieszczeń siedziby spółki w stanie czystym.

2. Do zadań Poradni Lekarza Rodzinnego Grupy Medycznej Vertimed należy:
a) Leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dziećmi wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych
b) Wykonywanie badań profilaktycznych, badań diagnostycznych, współpraca z laboratoriami w celu realizacji świadczeń diagnostycznych
c) Wykonywanie szczepień ochronnych, bilansów zdrowia, patronaży
d) Współpraca z lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji o leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego
e) Kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych
f) Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
g) Prowadzenie e-porad przez telefon należący do Grupy Medycznej Vertimed+, w czasie wyznaczonym, celem weryfikacji i przekierowania pacjenta, względem jego stanu zdrowia (zgodnie z regulaminem e-porad, będącym oddzielnym dokumentem regulującym proces zgłaszania i przyjęć pacjentów).

3. Do zadań Pielęgniarki Środowiskowej, Położnej oraz punktu szczepień Grupy Medycznej Vertimed należy:
a) Prowadzenie edukacji zdrowotnej
b) Wykonywanie szczepień ochronnych, bilansów zdrowia, patronaży
c) Wizyty położnej w ciąży
d) Wykonywanie iniekcji,
e) Zmiana opatrunków
f) Przetaczanie płynów
g) EKG
h) Pomiar ciśnienia
4. Do zadań Gabinetu zabiegowego Grupy Medycznej Vertimed należy:
a) Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych
b) Wykonywanie infekcji podskórnych
c) Wykonywanie badań EKG
5. Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego Grupy Medycznej Vertimed należy:
a) Diagnostyka i leczenie wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych
b) W PZP pacjent może skorzystać z usług lekarza psychiatry, psychologa oraz psychoterapeuty (psychoterapia indywidualna i grupowa) posiadając aktualne skierowanie do danej poradni.

6. Do zadań Poradni Leczenia Uzależnień Grupy Medycznej Vertimed należy:
a) Diagnostyka i leczenie osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych, seksu, hazardu, Internetu, zakupów, a także osób współuzależnionych i obciążonych rodzinnie uzależnieniem od alkoholu
b) W PLU pacjent może korzystać z porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę lub instruktora terapii uzależnień
c) W PLU pacjent może skorzystać z wizyty diagnostycznej mającej na celu kwalifikację pacjenta do wejścia do grupy ambulatoryjne, mającej charakter głupy wsparcia, działającej zgodnie z kontaktem NFZ.

7. Do zadań Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Grupy Medycznej Vertimed należy:
Diagnostyka i leczenie wszystkich problemów i zaburzeń seksualnych (dysfunkcje seksualne – obniżenie lub utrata popędu seksualnego, nadmierny popęd seksualny, zaburzenia orgazmu, zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, ból w czasie współżycia, zaburzenia identyfikacji płciowej, zaburzenia preferencji seksualnych, zaburzenia rozwoju psychoseksualnego i związków seksualnych)

8. Do zadań dziennego Oddziału Zaburzeń Nerwicowych Grupy Medycznej Vertimed należy:
Oddział prowadzi bardzo intensywną psychoterapię grupową. Praca w grupie stanowi okazję do przyjrzenia się swoim ograniczeniom w kontaktach z innymi ludźmi, których źródłem są często wcześniejsze życiowe doświadczenia, w tym relacje rodzinne. Specyfika terapii grupowej sprzyja uczeniu się przekraczania tych ograniczeń, poprzez wgląd we własne emocje, lepsze zrozumienie siebie i innych oraz przyswajanie nowych, bardziej funkcjonalnych zachowań. Psychoterapia może być, w razie konieczności, wspomagana farmakologicznie – decyduje o tym lekarz.

9. Do zadań Poradni Psychologicznej Grupy Medycznej Vertimed należy:
Diagnostyka i leczenie wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych

10. Do zadań Poradni Psychologicznej Grupy Medycznej Vertimed należy:
a) Konsultacje, diagnostyka i leczenie przez lekarza ginekologa,
b) Konsultacje z położną
c) Pobieranie wymazów
d) USG ginekologiczne, ciąży, piersi
e) KTG
f) Krioterapia
g) Elektrokoagulacja

11. Do zadań Pracowni USG Grupy Medycznej Vertimed należy:
Wykonywanie badań diagnostycznych USG na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Położniczo – Ginekologicznej.

12. Do zadań Poradni Psychologicznej dla dzieci Grupy Medycznej Vertimed należy:
a) Konsultacje psychologiczne,
b) Terapie autyzmu oraz zespołu Asperberga,
c) Prowadzenie terapii indywidualnej,
d) Diagnozy trudności szkolnych (dykalkulia, terapia ręki).

ROZDZIAŁ IX
Warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu

§23
1. Wszystkie wymienione w Regulaminie organy, komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Podmiocie współdziałają ze sobą dla dobra Pacjentów oraz dla dobra i sprawnego funkcjonowania GM Vertimed pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
2. Pracownik medyczny wykonujący zakres swoich działań zgodnie z uprawnieniami oraz z podpisanym zakresem obowiązującej umowy Podmiotu leczniczego, odpowiada za wchodzące w zakres udzielania świadczeń zdrowotnych pod względem diagnostyczno-leczniczym w ramach komórek organizacyjnych, o których mowa w § 22 prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami NFZ.
3. Osoby wyznaczone do kierowania komórkami organizacyjnymi, o których mowa w §22, kierują tymi komórkami zgodnie z obowiązującymi przepisami, niniejszym regulaminem i innymi regulacjami wewnętrznymi GM Vertimed oraz podlegają bezpośrednio osobom wyznaczonym do kierowania jednostką organizacyjną, w ramach której działa dana komórka organizacyjna, a w szczególności Dyrektorowi Kliniki i Zarządowi.
4. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialne są osoby sprawujące funkcje kierownicze w GM Vertimed.
5. W celu zapewnienia właściwej współpracy między poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi odbywają się cykliczne spotkania Zarządu z kadrą kierowniczą GM Vertimed, Dyrektora Kliniki z kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych Podmiotu, zebrania lekarzy i pielęgniarek.
6. Osoby sprawujące funkcje kierownicze w GM Vertimed mają zarówno prawo jak i obowiązek zgłaszania Dyrektorowi Kliniki swoich spostrzeżeń i uwag dotyczących środowiska pracy, organizacji procesu udzielania świadczeń medycznych oraz wewnętrznych norm i zasad mających na celu zapewnienie przestrzegania w placówce powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym praw pacjenta mając na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa działalności GM Vertimed.
7. Osoby sprawujące funkcje kierownicze oraz osoby zatrudnione w poszczególnych jednostkach lub komórkach organizacyjnych GM Vertimed udzielają sobie bezzwłocznie niezbędnych informacji i wyjaśnień koniecznych do efektywnego wykonania zadań zakładu leczniczego, jednostki lub komórki organizacyjnej.
8. Lekarz w razie konieczności zasięga opinii właściwego lekarza specjalisty zatrudnionego w innej komórce lub jednostce organizacyjnej wydając pacjentowi stosowne skierowanie oraz kieruje do właściwej komórki organizacyjnej.

ROZDZIAŁ X
Sposób kierowania Podmiotem oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa Podmiotu

§ 24
1. Działalnością Podmiotu kieruje Zarząd, który reprezentuje go na zewnątrz i podejmuje samodzielne decyzje dotyczące jego funkcjonowania.
2. Zarząd wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy;
3. Zarząd wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na Podmiot nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
4. Odpowiedzialność Zarządu Podmiotu określana jest zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
5. Do wyłącznej decyzji Zarządu Podmiotu zastrzega się:
a) Decyzje dotyczące finansów Podmiotu w tym ustalanie cennika usług GM Vertimed.
b) Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Kliniki.
c) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Dyrektora Kliniki pracowników pełniących funkcje kierownicze w GM Vertimed.
d) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Podmiotu.
e) Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych regulujących tok pracy Podmiotu oraz dokonywanie zmian w aktach już istniejących.
f) Ustalanie struktury organizacyjnej Podmiotu oraz poszczególnych zakresów działania jednostek i komórek organizacyjnych.
g) Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwiania określonych spraw;
h) Przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 25.
1. Na podstawie umocowania w imieniu Zarządu GM Vertimed kieruje Dyrektor Kliniki przy pomocy osób sprawujących funkcje kierownicze, na podstawie udzielonych im pełnomocnictw lub przypisanych do ich stanowisk zakresów obowiązków.
2. Dyrektor Kliniki podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki.
3. Do zadań Dyrektora Kliniki należy:
a. Zarządzanie płynnością pracy placówki – ustalanie zastępstw oraz grafików pracy personelu, zapewnienie pełnego wykorzystania wszystkich gabinetów dostępnych w placówce;
b. Zarządzanie wykorzystaniem zasobów osobowych i materialnych – dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie pracy podległemu personelowi; dyrektor dba o racjonalne użytkowanie powierzonym mieniem;
c. Prowadzenie polityki bezpieczeństwa placówki – bycie na bieżąco ze znajomości prawa pracy oraz RODO w zakresie niezbędnym do prowadzenia GM Vertimed;
d. Prowadzenie i nadzór nad polityką jakości – przestrzeganie zasad ISO oraz poprawa obszarów wymienianych do modyfikacji;
e. Prowadzenie optymalnej polityki finansowej – eliminacja obszarów wysokokosztowych. Rozsądne dysponowanie budżetem przy zatrudnianiu nowych pracowników. Zarządzanie kosztami placówki . Omawianie możliwości obszarów redukcji kosztów;
f. Pozyskiwanie nowych źródeł przychodów;
g. Organizacja procesu sprzedaży – usprawnienie oraz wprowadzenie procedur optymalizacji sprzedaży;
h. Analiza rynku usług medycznych;
i. Nadzór nad realizacją umów;
j. Utrzymywanie poprawnych relacji z kooperantami;
k. Sporządzanie raportów wewnętrznych i do instytucji zewnętrznych;
l. Obsługa spraw kadrowych zatrudnionych pracowników – rekrutacja, podpisywanie umów, prowadzenie HR zgodnie z przyjętymi wymogami, organizacja szkoleń, wsparcie i motywowanie pracowników;
m. Odpowiedzialność za działalność placówki zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami nałożonymi przez państwowe organy do tego uprawnione;
n. Planowanie i rozlicznie grafiku pracy personelu – podawanie go dla działu księgowości w celu sprawdzenia poprawności wyliczenia wynagrodzeń;
o. Reprezentowanie placówki w konkursach ofert prowadzonych przez instytucje państwowe i prywatne;
p. Reprezentowanie placówki w kontaktach z organami kontrolnymi : ZUS , US,KRS,PIP,NFZ ;
q. Obowiązek zabezpieczenia poufności bazy danych klientów -dokumentacji medycznej, kadrowej zgodnie z RODO;
r. Nadzór i kontrola prowadzonej dokumentacji;
s. Dzienne raportowanie bieżącej pracy drogą mailową według dostępnego wzoru;
t. Odpowiedzialność za powierzone mienie.

4. Dyrektor Kliniki odpowiada także za niewchodzące w zakres udzielania świadczeń zdrowotnych czynności administracyjne i organizacyjne, oraz inne czynności związane z działalnością GM Vertimed, w tym wynikające z obowiązujących przepisów.

§ 26
Do zadań Kierownika Oddziału Dziennego Grupy Medycznej Vertimed należy:
a) Prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniem Ministra Zdrowia, oraz na zasadach obowiązujących u Udzielającego zamówienia, zgodnie z zawartymi przez Udzielającego Zamówienie umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia.
b) Sprawowania nadzoru nad merytoryczną pracą pracowników Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych (Psychoterapeutów, Terapeutów, Psychologów oraz Psychiatrów).
c) Koordynowania oraz zarządzania przebiegiem kwalifikacji oraz funkcjonowaniem grup pracujących na przedmiotowym oddziale. (Kontrolowanie ilości osób przebywających na oddziale zapewniając jego ciągłość w funkcjonowaniu zgodnie z potrzebą wykonania kontraktu NFZ – wymogi wykonania kontraktu stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
d) Przeprowadzania cyklicznych spotkań z Personelem współpracującym dotyczących omawiania aktualnej sytuacji w grupach Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych.
e) Nadzór nad stroną formalną dotyczącą niezbędnej dokumentacji medycznej pacjenta przebywającego na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Udzielającego Zamówienie (w tym skierowań, przyjęć, wypisów, zwolnień lekarskich oraz dodatkowej dokumentacji urzędowej związanej z pobytem pacjenta oraz jego stanem zdrowia).

ROZDZIAŁ XI
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

§ 27
1. Grupa Medyczna Vertimed współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów.
2. W zakresie dopuszczalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu, o którym mowa w ust. 1, Zarząd lub Dyrektor Kliniki odpowiadają za zapewnienie stosownych uzgodnień z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w szczególności poprzez zawieranie stosownych umów lub porozumień.
3. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie określonym w ust. 2 określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy GM Vertimed, a tymi podmiotami.
4. Współdziałanie z innymi podmiotami odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowaniem praw Pacjenta.
5. GM Vertimed udostępnia innym, uprawnionym na podstawie prawa, podmiotom dokumentację medyczną Pacjentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U z 2015 r., poz. 636 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 roku, poz. 186 z póź.zm.).

ROZDZIAŁ XII
Dokumentacja medyczna oraz wysokość opłaty za jej udostępnienie

§ 28.
Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych GM Vertimed w formie cyfrowej lub w formie papierowej i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji oraz udostępnia ją zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 29.
1. Wpisu w dokumentacji medycznej dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.
2. Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu.
3. Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.

§ 30.
W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:
1. oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych;
2. oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
§ 31.
1. GM Vertimed udostępnia dokumentację medyczną:
a. Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.
b. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
c. Właściwym do spraw zdrowia organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta , oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru i kontroli
d. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
e. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.
f. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
g. Rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.
h. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta
i. Komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji
j. Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania
k. Spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
l. Członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań
m. Za zgodą Dyrektora Kliniki zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
n. Innym podmiotom wskazanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a. do wglądu w GM Vertimed,
b. poprzez sporządzenie z niej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,
c. poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta,
d. na informatycznym nośniku danych,
e. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
f. do baz danych w zakresie ochrony zdrowia z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
§ 32.
1. Podmiot udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki.
2. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

§ 33.
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków oraz za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych GM Vertimed pobiera opłatę.
2. Maksymalna wysokość opłaty za:
a. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
b. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a;
c. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a.
3. Aktualną wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

ROZDZIAŁ XII
Prawa Pacjenta

§ 34.
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
a. lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
b. pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki.
4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
5. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, a po uzyskaniu takiej informacji Pacjent ma Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
6. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia innym osobom.
7. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji o jego stanie zdrowia.
8. Po uzyskaniu przez pacjenta informacji o jego stanie zdrowia, Pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
9. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia Pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (klauzula sumienia).
10. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten zakład.
11. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).
12. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Uprawnienie to doznaje ograniczeń między innymi w sytuacji, gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Pacjenta lub innych osób lub zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o Pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
13. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
14. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
15. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki Pacjenta wynikające z przepisów prawa.
16. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.

§ 35.
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają innym powszechnie obowiązującym normom prawnym w zakresie praw Pacjenta. (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) Dz.U. z 2012 r., poz. 159)
2. Pacjent korzystający ze świadczeń w GM Vertimed podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu organizacyjnego i jest zobowiązany stosować się do jego postanowień.
§ 36.
Pacjent nie ma prawa:
1. żądać od personelu GM Vertimed świadczenia usług osobistych, niezwiązanych z udzielanym świadczeniem zdrowotnym.
2. zakłócać pracy GM Vetrimed.
3. wnosić na teren GM Vertimed przedmiotów, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.
4. wprowadzać na teren GM Vertimed zwierząt (nie dotyczy psów-przewodników).
5. prowadzić na terenie GM Vertimed akwizycji, zbiorek pieniężnych, rozdawać ulotek, umieszczać plakatów i ogłoszeń.

ROZDZIAŁ XIII
Wnioski i skargi

§ 37.
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące organizacji i funkcjonowania GM Vertimed, przestrzegania praw Pacjenta, udzielania lub nieudzielania świadczeń medycznych oraz ich jakości czy wykonywania lub niewykonywania działalności leczniczej Pacjent ma prawo składać do następujących osób:
1. Kierownika ds. Obsługi Klienta,
2. Dyrektora Kliniki
3. Prezesa Zarządu,
§ 38.
Pacjent, w przypadku naruszenia jego praw Pacjenta, ma również prawo do skargi do:
1. Rzecznika Praw Pacjenta,
2. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
3. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
4. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych,
5. Rzecznika Praw Obywatelskich.
– na zasadach określonych w przepisach o funkcjonowaniu tych podmiotów.

§ 39.
1. Pacjent może złożyć skargę lub wniosek na piśmie za pośrednictwem operatora usług pocztowych, internetowych lub osobiście w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00.
2. Skargi i wnioski, w których wnioskodawca nie podał co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu do doręczeń pozostawia się bez rozpoznania.
3. Skargi są rozpoznawane na piśmie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
4. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków przestrzega się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
5. Dyrektor Kliniki przeprowadza okresową analizę skarg i wniosków – z wyłączeniem spraw podległych nadzorowi medycznemu.

§ 40.
Świadczeniobiorcom, którym udzielono świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje również prawo do złożenia skargi w zakresie udzielanych świadczeń, w szczególności w przypadku ograniczania dostępności do świadczeń lub w razie złej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Skarga może być wniesiona osobiście przez osobę ubezpieczoną lub przez osobę przez nią upoważnioną, w formie pisemnej, bądź też telefonicznie do:
1. Rzecznika Praw Pacjenta,
2. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

§ 41.
1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników GM Vertimed, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.
2. Zmiany i uzupełnienia do Regulaminu wprowadzane będą na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz zmian zachodzących w wyniku obowiązywania nowych przepisów prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd.