Polityka i regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Vertimed+

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego  pod adresem www.vertimed.pl prowadzonego przez Grupę Medyczną Vertimed Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie; adres: ul. Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa, wpisaną do rejestru  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900225, NIP  9512250118, REGON 141373051, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i  zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a  także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego. 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć  Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej  

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków  

porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W  

zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym  mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 1. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod  adresem www.vertimed.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu
 2. Strona – Usługodawca lub Klient 
 3. Produkt – plan opieki medycznej będący przedmiotem Umowy sprzedaży, tj. usługi  zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych, w wybranym zakresie świadczeń określonym w  umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana  pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty
 5. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na  zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 6. Usługodawca (także „Sprzedawca” lub „Vertimed”) – Grupa Medyczna Vertimed Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900225,  NIP 9512250118, REGON 141373051 
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z  Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za 

pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących  przedmiotem Umowy sprzedaży. 

OBOWIĄZKI KLIENTA (Użytkownika Sklepu) 

 1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez  

Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do  

niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

 1. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z przepisami prawa i  postanowieniami Regulaminu

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 2. Zamówienia można składać także telefonicznie pod nr. telefonu (22) 405 63 75 od  poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 21:00
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy należy wejść na  stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje 
 4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie  przez Klienta Regulaminu oraz opłacenie wybranych do koszyka produktów
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, w rozumieniu  Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej  dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży
 8. Informacje o szczegółowym zakresie Produktów, a także zasady świadczenia usług w  ramach Produktów Konsument może uzyskać poprzez kontakt telefoniczny (22) 405 63 75 lub mailowy [email protected] z rejestracją Vertimed+ od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 21:00 

CENY I PŁATNOŚCI 

 1. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób: 
 3. przelewem bankowym na rachunek bankowy Vertimed+ (przedpłata); płatności

należy dokonać na dedykowany, indywidualny numer rachunku Klienta podany w 

Umowie sprzedaży i dostępny w Koncie Klienta. W tytule przelewu należy wpisać  

numer Klienta 

 1. przy wykorzystaniu płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za  

pośrednictwem upoważnionego serwisu obsługującego płatności, z którym w  

danym czasie będzie współpracować Zleceniobiorca, przy wykorzystaniu  

indywidualnego odesłania (linku) do dedykowanej strony serwisu, które to  

odesłanie (link) będzie dostępne dla Zleceniodawcy w treści wiadomości e-mail  

przesłanej przez Zleceniobiorcę po zawarciu umowy, a także każdorazowo przed  

zbliżającym się terminem kolejnej płatności. Zleceniodawca przyjmuje, iż 

warunkiem dokonania płatność przy wykorzystaniu płatności elektronicznych lub  

płatności kartą płatniczą w opisany powyżej sposób, będzie zaakceptowanie  

przez Zleceniodawcę zasad płatności upoważnionego serwisu, które będą  

dostępne dla Zleceniodawcy za pośrednictwem strony do płatności, do której  

Zleceniodawca zostanie odesłany przy pomocy odesłania (linku) zawartego w  

treści przesłanej wiadomości e-mail 

 1. Usługodawca ma obowiązek zrealizować zakup klienta w cenie w jakiej nabył on towary i  usługi bez względu na późniejsze zmiany cen. 

AKTYWACJA PRODUKTU 

 1. Aktywacja uprawnień do korzystania z Produktu rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w Zamówieniu oraz po dokonaniu płatności za Produkt
 2. Aktywacja uprawnień dokonywana jest: 
 3. w przypadku usług płatnych przelewem, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, po tym jak wymagana kwota pieniężna znajdzie się na rachunku bankowym

Vertimed+ 

 1. w przypadku usług płatnych przy wykorzystaniu płatności elektronicznych lub  

płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionego serwisu obsługującego  płatności – nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia  

dokonania płatności przez pośrednika płatności 

 1. Zakupione przez klienta usługi mają roczny termin ważności. Usługodawca nie ma  obowiązku dokonania zwrotu płatności jeśli klient po upływie wyznaczonego

terminu nie zrealizował zakupionych usług. 

 1. Usługodawca jest zobowiązany zapewnić klientowi możliwość realizacji usługi w  zakresie na jaki wskazuje usługa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian

kadrowych, niemniej usługa musi być wykonana na rzecz klienta przez osobę  

uprawnioną do jej świadczenia. 

 1. Jeśli z przyczyn zależnych od Usługodawcy klient nie mógł zrealizować  

zakupionych usług/towarów Usługodawca winien jest w pierwszej kolejności  

zapewnić jak najszybszą możliwość ich realizacji lub dokonać zwrotu środków  

finansowych o wartości zakupu na konto bankowe klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy/zrezygnować z zakupionych usług nie później  niż 48h przed umówionym terminem ich realizacji. W przeciwnym wypadku  Usługodawca nie dokona zwrotu płatności za zakupioną usługę. Rezygnacja ma  charakter pisemny listowy na adres: 02-796 Warszawa, ul. Bronikowskiego 55 lub  mailowy [email protected]. Inna droga zawiadomienia Usługodawcy o  odstąpieniu od umowy nie jest rozpatrywana i nie jest uznana za skuteczną. 

KONTAKT I REKLAMACJE 

 1. Kontakt z Vertimed+ jest możliwy w szczególności:
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]
 3. telefonicznie pod nr. telefonu +48 22 405 63 75 dostępnym od poniedziałku do  piątku w godz. 7:00 – 21:00
 4. Reklamacje dotyczące obsługi oraz reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: 

listownie na adres: 

Grupa Medyczna Vertimed Sp. z o.o. 

Ul. Bronikowskiego 55 

02-796 Warszawa 

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]  

 1. Reklamacja powinna być kierowana do Usługodawcy i zawierać zwięzły opis  nieprawidłowości, pozwalający na jednoznaczną identyfikację zdarzenia będącego podstawą reklamacji i wszystkich istotnych jego okoliczności
 2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub za pomocą  innego trwałego nośnika informacji, ewentualnie w formie elektronicznej, gdy osoba składająca reklamację wyrazi zgodę na jej zastosowanie
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie  reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa ust. 3, Usługodawca: 1. wyjaśni przyczynę opóźnienia
 4. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy 3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną do 30 dni od  dnia zakupu bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na  

adres [email protected] lub pisemnie na adres Grupa Medyczna Vertimed Sp. z o.o.  ul. Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa 

 1. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w 

szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym  

wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego  terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o  świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez  Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu 

 1. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Vertimed+ może wypowiedzieć umowę  o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: 1. przedstawienie oferty Sklepu
 2. możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym i  tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość
 3. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia 
 4. możliwość korzystania z Konta Klienta 
 5. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji
 6. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji 
 7. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z  dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia  obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych  wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami  wymienionymi powyżej 
 8. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby  urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
 9. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
 10. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), 
 11. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz  

przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, 

 1. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce  

internetowej, 

 1. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest  Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami  

właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o  

świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest  Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  Usługodawcy 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w odniesieniu do Produktów określonych, jako usługi inne niż zdrowotne: 
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy  2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)  Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe  umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do  platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe  

rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
  2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj.  Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) postanowienia tej ustawy nie mają zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem,  wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez  względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej 
  3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za  pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Sklepu w zakładce Regulaminy oraz sporządzić jego wydruk
  4. Informacje o Produktach podane w Sklepie oraz cenach, stanowią zaproszenie do  zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
  5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w  szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe Vertimed+, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Vertimed+ lub podmiotom, z którymi Vertimed+ zawarł  stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z  jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Vertimed+ 
  6. W sytuacjach niezależnych od Usługodawcy, np. takich jak lockdown nie ponosi on  odpowiedzialności za brak możliwości realizowania zakupionych usług/towarów
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji usługi lub zmiany jej  terminu. Usługodawca jest zobowiązany powiadomić o tym jak najszybciej klienta oraz zaproponować mu inne dogodne formy realizacji kupionych towarów i usług.