Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula Informacyjna - monitoring wizyjny

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że : 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Medyczna Vertimed Sp. z o.o.  ul. Bronikowskiego 55 02-796 Warszawa 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem adresem e-mail: [email protected] 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE: 

1) art. 6 ust. 1 lit. c – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym art. 23a  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej; 

2) art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, którym jest  prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych; 

3) art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie  bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz dbanie o prządek prawny poprzez obserwację  pomieszczeń ogólnodostępnych. 

Monitoringiem objęte są pomieszczenia ogólnodostępne w siedzibie Administratora, w tym korytarze  oraz hol recepcji. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe,  Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres  nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu  nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, poprzez nadpis kolejnego nagrania. 

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Dla celów dowodowych  zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi  zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi, niszczeniu i kradzieży mienia: 

  1. na wniosek osób trzecich; 
  2. na wniosek organów prowadzących postępowania; Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są  udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np.:  policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 

Dane osobowe z monitoringu mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich  otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem danych we  wskazanym celu możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie zawartej  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tzw. podmiotami przetwarzającymi. W takich  przypadkach zawarte umowy gwarantują ochronę danych zgodnie z postanowieniami RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że  przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.