Oświadczenia potwierdzające prawo do opieki zdrowotnej

Oświadczenia potwierdzające prawo do opieki zdrowotnej

Pacjenci, którzy korzystają z opieki medycznej w ramach NFZ  powinni mieć aktywne ubezpieczenie zdrowotne. W praktyce oznacza to, że pacjent na etapie rejestracji do wybranej poradni jest weryfikowany przez konsultanta obsługi w systemie eWUŚ.  Wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

 

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w bazie są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.  Zdarza się, że system zawodzi i nie potwierdza Twoich  uprawnień do świadczeń mimo, że je posiadasz. Wówczas niezbędne jest  przedłożenie dokumentu potwierdzającego Twoje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, np. druk RMUA  lub złożenie stosownego oświadczenia.

!! Pamiętaj, że w chwili kiedy zmieniłaś/eś prace i zostałeś wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego – Twoje dziecko także. Kiedy zmieniasz pracodawcę, poinformuj nowego, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

Oświadczenia:

 1. korzystając z formy potwierdzenia prawa do świadczeń za pomocą oświadczeń pacjent składa oświadczenie przed każdą wizytą u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w poradni specjalistycznej i szpitalu;
 2. oświadczenie składa się we własnym imieniu lub przez przedstawiciela ustawowego (albo opiekuna prawnego lub faktycznego) – w przypadku małoletnich lub innych pacjentów, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych;

 3. w oświadczenie należy wskazać dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy;

 4. oświadczenie jest ważne u danego świadczeniodawcy na wszystkie świadczenia rozpoczęte i trwające w dniu, w którym zostało złożone;

 5. w sytuacji udzielania świadczeniobiorcy stacjonarnych albo całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, oświadczenie obejmuje okres od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia do dnia zakończenia udzielania świadczenia, nie dłuższy jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia udzielania świadczenia. W przypadku, gdy świadczenie opieki zdrowotnej trwa dłużej – świadczeniobiorca składa kolejne oświadczenie, które obejmuje okres nie dłuższy niż jeden miesiąc;

 6. podstawa prawna dla kobiet w okresie ciąży, porodu lub połoguart. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o świadczeniach;

 7. podstawa prawna dla kobiet  w  okresie  ciąży,  porodu  lub  połogu,  posiadającej  miejsce  zamieszkania  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z ochroną uzupełniającą lub nadaniem statusu uchodźcy- art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o świadczeniach;

 8. podstawa prawna dla pacjentów, którzy uzyskali decyzję administracyjną potwierdzającą prawo do świadczeń (decyzja wójta, burmistrza, prezydenta)-  uzyskanie decyzji, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach;

 9. podstawa prawna dla pacjentów po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, który zachowuje prawo do  świadczeń opieki zdrowotnej – art. 67 ust. 4–7 ustawy o świadczeniach- Ważne: prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem  następujących przypadków, kiedy okres ten obejmuje:
  + 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo skreślenia z listy uczniów tej szkoły,
  + 4 miesiące od dnia zakończenia nauki w szkole wyższej  albo skreślenia z listy studentów tej szkoły,
  + czas pobierania  zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – w przypadku osoby pobierającej ten zasiłek oraz członków rodziny
  + czas  trwania  postępowania  o  przyznanie  emerytury  lub  renty – w  przypadku osoby ubiegającej się o przyznanie emerytury lub renty oraz członków rodziny tej osoby

 10. oświadczenie nie potwierdza prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku osoby, która jest ubezpieczona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym
  Handlu (EFTA);

 11. w stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, oświadczenie to  może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym – w terminie 7 dni od dnia zakończenia  udzielania  świadczenia opieki zdrowotnej  –  pod rygorem obciążenia kosztami udzielonych świadczeń. W przypadku złożenia oświadczenia w terminie późniejszym, jednak nie dłuższym niż 1 rok od dnia upływu wskazanych terminów, świadczeniobiorca może ubiegać się u świadczeniodawcy o zwolnienie z obowiązku poniesienia kosztów udzielonego świadczenia albo o zwrot tych kosztów.